Home

Richtlijn 93/13/eeg van de raad van 5 april 1993

 1. 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95, blz. 29), gelezen in samenhang met de regeling van de Unie inzak
 2. g van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (1), en met name op artikel 3, lid 2, Gezien het advies van het Raadgevend Comité voor veilighei
 3. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Bij deze wet worden omgezet richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame, gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende.

Overwegende dat de criteria voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen op algemene wijze moeten worden vastgesteld; 2) Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne (5) behelst de algemene controle op de naleving van deze voorschriften. 3) Gebleken is dat bovenstaande voorschriften en procedures een degelijke basis vormen om de voedselveiligheid te garanderen. In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een groot.

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993

Richtlijn 1993/13 - Oneerlijke bedingen in

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 13. Onlinetussenhandelsdiensten. Verordening (EU). overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van vreemde valuta, reischeques of internationale in deviezen opgestelde postmandaten.d) de verkoper toe te staan door de consument betaalde bedragen te behouden wanneer deze afziet van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst, zonder erin te voorzien dat

Een rechtsvergelijkende studie over oneerlijke bedingen

 1. Location: DEPC.GTH.054438
 2. Overwegende dat over het algemeen de consument de rechtsregels niet kent die in andere Lid-Staten dan het land waarin hij woont, gelden voor overeenkomsten voor de verkoop van goederen of het aanbieden van diensten; dat dit gebrek aan kennis hem van rechtstreekse transacties van aankoop van goederen of betreffende dienstverrichtingen in een andere Lid-Staat kan afhouden;
 3. PDF | On Jun 15, 2016, Charlotte Pavillon and others published Over doorwerking van Europese richtlijnen en de ambtshalve toetsing aan art. 6:233 onder a BW. Reactie op de noot van J.H. Meerburg.
 4. 5 Richtlijn 93/13/EEG van de raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 6 O.a. HvJ 21 november 2002, C-473/00 (Cofidis), HvJ 26 oktober 2006, C-168/05 (Mostaza Claro), HvJ 4 oktober 2007, C
 5. Sint-Hubertusstraat 8 9000 Gent
 6. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.
 7. g van de consument, overeenkomstig het nationale recht een beroep kunnen doen op de rechtbanken of de bevoegde ad

COM(2018)185 - Wijziging van Richtlijnen 93/13/EEG, 98/6

 1. Contextual translation of konsumentombudsmannen from Swedish into Dutch. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory
 2. g van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (4) en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescher
 3. gaat om een toetredingsovereenkomst.

Wanneer de verkoper stelt dat een standaardbeding het voorwerp is geweest van afzonderlijke onderhandeling, dient hij dit te bewijzen.De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma's voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (4) is gewezen op het belang van de bescherming van de consument op het gebied van oneerlijke bedingen in overeenkomsten; dat in deze bescherming moet worden voorzien door middel van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die hetzij op communautair niveau zijn geharmoniseerd, hetzij rechtstreeks op dat niveau zijn vastgesteld; Traductions en contexte de betreffende oneerlijke bedingen en néerlandais-français avec Reverso Context : De Raad heeft een richtlijn aangenomen betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten, die een belangrijke stap naar een betere bescherming van de consument is

Consumentenrecht/aansprakelijkheidsrecht: Richtlijn 93/13

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Onder meer Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten zijn van essentieel belang voor de bescherming van de consument op. 1 Artikel 3, punt 8, van verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB 2007, L 315, blz. 14). 2 Artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen i

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het

 1. Wetgeving; Publicatieblad van de Europese Unie; 7 april 2014; Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 14 november 2013 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja en de Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca — Spanje) — Banco Popular Español, S.A./Maria Teodolinda Rivas Quichimbo en Wilmar.
 2. van 22 juli 1997 en het antwoord daarop van de Nederlandse regering van 2 december 1997 (bijlagen 2 en 3)1. In genoemd advies heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat de Richtlijn nr. 93/13/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, naar de tekst zoal
 3. In genoemd advies heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat de Richtlijn nr. 93/13/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld, op twee punten onvolledig in de Nederlandse wetgeving is omgezet.
 4. g die richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten de consumenten biedt, vereist, dat de nationale rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een bij de nationale gerechten ingediende vordering ambtshalve kan toetsen, of een beding in de hem voorgelegde overeenkomst.
 5. Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

richtlijn-93-13-eeg-van-de-raad-van-5-april-1993-secol

Daartoe voert hij onder meer aan dat art. 14 van de polisvoorwaarden een oneerlijk beding is in de zin van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PbEU 1993, L 95/29; hierna: Richtlijn 93/13) en dat de met toepassing van die bepaling opgemaakte rapportages buiten beschouwing. 1) Artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat een oneerlijk contractueel beding de consument niet bindt en dat het daarvoor niet nodig is dat de consument een dergelijk beding tevoren met succes heeft betwist M24 Richtlijn 90/654/EEG van de Raad van 4 december 1990 L 353 48 17.12.1990 M25 Richtlijn 93/2/EEG van de Commissie van 28 januari 1993 L 54 20 5.3.1993 M26 Richtlijn 95/6/EG van de Commissie van 20 maart 1995 L 67 30 25.3.1995 M27 Richtlijn 96/72/EG van de Raad van 18 november 1996 L 304 10 27.11.1996 M28 Richtlijn 98/95/EG van de Raad van 14.

CURIA - Document

De Lid-Staten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan. In zijn tussenarrest heeft het hof voorlopig geoordeeld dat het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de polisvoorwaarden, waarin is bepaald dat Achmea de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt aan de hand van rapportages van door haar aan te wijzen deskundigen, valt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993. Overwegende dat de aard van de goederen of de diensten van invloed moet zijn op de beoordeling van het oneerlijke karakter van de bedingen;

Find the most up-to-date version of 93/15/EEG at Engineering360 Simon Geiregat Submitted in 2015 b) Richtlijn 96/25/EG en Richtlijn 79/373/EEG van de Raad van 2 april 1979 betreffende de handel in mengvoeders (2); c) Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betref­ fende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (3), Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli. officiële titel. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor.

NL - Europ

Overwegende dat de consument in het kader van een mondelinge overeenkomst dezelfde bescherming moet genieten als in dat van een schriftelijke overeenkomst en, in dat laatste geval, ongeacht het feit dat de voorwaarden daarvan in een of in meer documenten zijn vervat; voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1)  ScaricaSalvaConsumentenrecht/aansprakelijkheidsrecht: Richtlijn 93/13/Europese Economische Gemeenschap van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1. Moeten artikel 38 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten in die zin worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een regeling van een lidstaat als aan de orde in het hoofdgeding, op grond waarvan het de nationale rechter.

Currently not available

Het gaat hierbij allemaal om de uitwerking in Spanje van de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993. Het Europese Hof heeft vele prejudiciële vragen gehad van de Spaanse rechters over deze richtlijn die gaat over de bescherming van de consumenten in relatie tot de leningovereenkomsten Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma's voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (4) is gewezen op het belang van de bescherming van de consument op het gebied van oneerlijke bedingen in overeenkomsten; dat in deze bescherming moet worden voorzien door middel van wettelijke en 9 Met name Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Richtlijn /29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 2005 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de

C-84/19 Profi Credit Polska Expertisecentrum Europees Rech

C-19/20 Bank BPH Expertisecentrum Europees Rech

- Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PB.L. 95, 21 april 1993, 29. - Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor consumptiegoederen, Pb Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG. van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek ( 3 ) verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, alsmede de in artikel 5 van die verordening. Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb EG 1993, L 95/29. onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar was. 3 In relatie tot de niet minder beruchte beleggingsverzekeringen (in de volksmond ook wel 'woekerpolissen' genoemd) heeft ee Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van : 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29). (9) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van : 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de dien­. 02 CondividiCommentiPer favore, accedi o iscriviti per inviare commenti.Documenti correlatiSamenvatting ontwikkelingspsychologie, Feldman - met oefenvragenSamenvatting Ontwikkelingspsychologie Liesbeth van Beemen - Hoofdstuk 1, 2, 6-14Samenvatting Basiskennis Aardrijkskunde Roger BaltusSamenvatting Natuuronderwijs inzichtelijk Samenvatting de taaltoets pabo haal je zo H. de WeerdtSamenvatting Basisboek recht Mr. O.A.P. van der Roest - CompleetAnteprima del testo31993LRichtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

europees recht feitelijk kader de partijen in het océano arrest zijn océano grupo editorial sa en salvat edoteres sa, hierna te noemen verzoekers, tege ging en verrichten van diensten (5), Richtlijn 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfs-recht (6), Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werkne-mers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd (7), en Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als recht dat op de overeenkomst van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van een Lid-Staat.c) te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de uitvoering van de prestaties van de verkoper onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van zijn wil;Overwegende in het bijzonder dat de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten met consumenten aanzienlijke verschillen vertonen;

N

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie. Gemeenschap. Deze richtlijn doet evenmin afbreuk aan de toepassing van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (2), met name de bepalingen betreffende de over ­ brenging van munitie # Vallen overeenkomsten voor het verlenen van juridische diensten in ruil voor een honorarium die een advokatas (advocaat), als beoefenaar van een vrij beroep, in de uitoefening van zijn beroep opstelt, binnen de werkingssfeer van richtlijn 93/13/EEG1 van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Publicatieblad Nr. L 095 van 21/04/1993 blz. 0029 - 0034 Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169 Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169 1 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor. financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad - PB L 145 van 30.4.

Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de lijst van bedingen in de bijlage slechts indicatief kan zijn en dat zij, gelet op dit minimumkarakter, door de Lid-Staten in het kader van hun nationale wetgeving aangevuld of beperkender geformuleerd kan worden, met name wat de draagwijdte van die bedingen betreft;Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE Adviezen van het Europees Parlement van 10 april 1997 en van 18 februari 1998 (PB C 132 van 28.4.1997, blz. 170 en PB C 80 van 16.3.1998, blz. 101), gemeenschappelijke Raad bij zijn resolutie van 1 februari 1993 (5) is goedgekeurd, met het oog op.

Kamerstuk 26470, nr

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD RICHTLIJN 93/16/EEG VAN DE RAAD van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat onder het hoofd "bescherming van de economische belangen van de consument" in deze twee programma's is vastgelegd, kopers van goederen of dienstenontvangers moeten worden beschermd tegen misbruik van de machtspositie van de verkoper respectievelijk de dienstverrichter, in het bijzonder tegen toetredingsovereenkomsten en de oneerlijke uitsluiting van rechten in overeenkomsten; - Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb L 95 van 21 april 1993, blz. 29) Deze zaak is al in januari 2016 aangeboden met mededeling van schorsing tot 20-04-2016 (om niet nader gespecificeerde reden = artikel 55, lid 1, onder b, Reglement Procesvoering) Advies van het Europees Parlement van 12 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 7 juni 2002. 4. PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28). 5. PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1

Richtlijn - Huurregel

Traduction de betreffende oneerlijke bedingen - Revers

Overwegende dat door het vaststellen van eenvormige voorschriften op het gebied van oneerlijke bedingen een doeltreffender bescherming van de consument kan worden bewerkstelligd; dat deze voorschriften van toepassing moeten zijn op alle overeenkomsten tussen verkopers en consumenten; dat bijgevolg met name van deze richtlijn zijn uitgesloten arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, overeenkomsten met betrekking tot de gezinssituatie en overeenkomsten met betrekking tot de oprichting en de statuten van vennootschappen; — Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumen-tenovereenkomsten; — Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeen-komsten; — Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement e 2 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 95, 21 april 1993, 29 (hierna: 'de Richtlijn'). 3 HvJ 30 mei 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse en Katarina de Man Garabito t

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad Richtlijn. Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is een richtlijn die tot doel heeft om de consument te beschermen tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met een professionele wederpartij.. De richtlijn bepaalt dat oneerlijke bedingen de consument niet binden Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is erop toe te zien dat geen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met consumenten worden opgenomen;

Overwegende dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten waarin bedingen van overeenkomsten met consumenten, direct of indirect, worden vastgesteld, worden geacht geen oneerlijke bedingen te bevatten; dat het bijgevolg niet nodig blijkt bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen dan wel beginselen of bepalingen van internationale overeenkomsten waarbij de Lid-Staten of de Gemeenschap partij zijn, aan de bepalingen van deze richtlijn te onderwerpen; dat in dat verband onder de term "dwingende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen" tevens de regels vallen die volgens de wet van toepassing zijn tussen de overeenkomstsluitende partijen wanneer er geen andere regeling is overeengekomen; 7 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 95, 21 april 1993, 29. 8 HvJ 27 juni 2000, Océano Grupo Editorial en Salvat Editores , C-240/98 en C-244/98, Jur. 2000, I-4941, ro. 26; HvJ 21 november 2002 6 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144/19). 7 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PbEG L 95/29)

Arresten week 5 EPR - Europees privaatrecht 3754EPR6VY

5) Moet artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29), gelezen in samenhang met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 30 maart 2010 (PB 2010, C 83, blz. 389), aldus worden uitgelegd dat de nationale. d) Punt l) staat niet in de weg aan bedingen van prijsindexering, voor zover deze wettig zijn en de wijze waarop de prijs wordt aangepast hierin expliciet beschreven is.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten en vereveningsovereenkomsten (verevening bij overeenkomst) /* COM/94/105DEF - COD 94/0099 */ Publicatieblad Nr. C 142 van 25/05/1994 blz. 000 Een rechtsvergelijkende studie over oneerlijke bedingen. : richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten: omzetting in de Belgische en Italiaanse rechtsorde en actueel overzicht van de communautaire rechtspraak.. Chicago: Geiregat, Simon, and Reinhard Steennot De EU Monitor is een betaalde dienst van ANP en PDC Informatie Architectuur, en stelt u in staat op eenvoudige wijze het Europese proces van wet- en regelgeving op de voet te volgen: van de indiening van het voorstel tot en met de uiteindelijke stemmingen in het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Gelet op de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; Gelet op de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Publicatieblad Nr. L 095 van 21/04/1993 blz. 0029 - 0034 Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169 Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 016

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Publicatieblad Nr. L 095 van 21/04/1993 blz. 0029 - 0034. Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169. Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 016 • de dupliek van Verzekeraar; • de brief van Verzekeraar van 23 november 2017; en • de namens Consument ingediende brief van 27 november 2017. De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 20 december 2017 en zijn aldaar verschenen. 2. Feiten . De Commissie gaat. Punt j) staat evenmin in de weg aan bedingen waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt de voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te wijzigen, mits hij verplicht is de consument daarvan redelijke tijd vooraf in kennis te stellen en het de laatste vrijstaat de overeenkomst te ontbinden. europese richtlijn vertaling in het woordenboek Nederlands - Kroatisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Overwegende evenwel dat de Lid-Staten erop moeten toezien dat zulke oneerlijke bedingen er niet in voorkomen, met name met het oog op het feit dat deze richtlijn ook van toepassing is op beroepsactiviteiten met een openbaar karakter;

vik7m1c3gyxpvik1o9jzl3i4 --> Richtlijn 1993/13 - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - EU monitor .scroll-pane { width: 100%; /* height: 652px;*/ } #tiles-wrap-outer #tiles.scroll-pane { overflow-y: auto; } Spring naar de inhoud Richtlijn 1993/13 - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - EU monitor Inloggen Woensdag 20 mei 2020 Richtlijn 1993/13 - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - Hoofdinhoud Dit is een beperkte versieU kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Overwegende dat de beoordeling, aan de hand van de vastgestelde algemene criteria, van het oneerlijke karakter van bedingen, met name met betrekking tot beroepsactiviteiten met een openbaar karakter betreffende collectieve diensten waarbij een solidariteit tussen de gebruikers wordt vooropgesteld, moet worden aangevuld met een middel voor de afweging van de onderscheidene belangen die in het geding zijn; dat dit de goede trouw is; dat er bij de beoordeling van de goede trouw in het bijzonder moet worden gelet op de min of meer sterke respectieve onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of de consument op enigerlei wijze ertoe is aangezet zijn instemming met het beding te betuigen en of de goederen of diensten op speciale bestelling van de consument zijn verkocht of geleverd; dat de verkoper aan de eis van goede trouw kan voldoen door op eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met de andere partij, waarvan hij de legitieme belangen in aanmerking dient te nemen;

Het Hof Amsterdam heeft zich in een uitspraak van 2 april 2019 gebogen over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bewijsbeding, inhoudende dat de bewijslast inzake het hebben van hoofdverblijf in het gehuurde op de huurster rust, oneerlijk is in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Ter verhoging van het beschermingsniveau van de consument kunnen de Lid-Staten op het onder deze richtlijn vallende gebied strengere bepalingen aannemen of handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn met het Verdrag. Gedaan te Luxemburg, 5 april 1993.Voor de RaadDe VoorzitterN.HELVEG PETERSENBIJLAGEIN ARTIKEL 3, LID 3, BEDOELDE BEDINGEN1. Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben:a) de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken bijoverlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen ofnalaten van deze verkoper;b) de wettelijke rechten van de consument.

1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb L 95 (1993) p. 4), voor het laatst gewijzigd door Richtlijn 2011/83/EU (Pb. L 304 (2011) p. 64 Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bedingen van overeenkomsten tussen de verkoper van goederen of de dienstverrichter enerzijds en de consument anderzijds talrijke verschillen vertonen, zodat de nationale markten voor de verkoop van goederen en het aanbieden van diensten aan consumenten onderling uiteenlopen en verstoringen van de concurrentieverhoudingen tussen de verkopers en de dienstverrichters kunnen ontstaan, met name bij het op de markt brengen in andere Lid- Staten; De Europese Raad in Essen, Duitsland, stippelt richtsnoeren uit voor een versterking van de strategie van het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, met een speciale verwijzing naar maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid en om trans-Europese netwerken op gang te brengen; hij bereikt overeenstemming over een.

Beding in de polisvoorwaarden is geen oneerlijk beding in

betreffende oneerlijke - Vertaling naar Engels

AccediIscrivitiNascondiConsumentenrecht/aansprakelijkheidsrecht: Richtlijn 93/13/Europese Economische Gemeenschap van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsteneu Wet van 21 December 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn, nr. 93/98/EEC van de raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L290) Polan

Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame

ordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewet­ boek (2), Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Euro ­ pees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vast 8 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEG 1993, L 095/29. 9 Loos 2009, p. 183. 5 de richtlijn interpreteert. Hierbij speelt in het bijzonder het gevolg van het oordeel dat een beding oneerlijk is een grote rol

Overwegende dat daarmee de verkopers van goederen en de dienstverrichters bij hun activiteit als verkoper van goederen en als dienstverrichter, zowel in het eigen land als elders in de interne markt, zullen worden geholpen; dat aldus de mededinging wordt gestimuleerd, waardoor de burgers van de Gemeenschap als consument betere keuzemogelijkheden worden geboden; Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L 372 van 31 december 1985, 31-33 Richtlijn 93/13/EEG Oneerlijke Bedingen Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb

Een stringentere koers vaart het Hof van Justitie in Banco Español de Crédito SA, C-618/10: Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een regeling van een lidstaat zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan een. Wetgeving. De contra proferentem-regel ten aanzien van algemene voorwaarden is in het Nederlandse overeenkomstenrecht vastgelegd in art. 6:238 lid 2 BW en art. 5:103 van de Principles of European Contract Law.Art. 6:238 lid 2 BW is per 17 november 1999 in werking getreden op basis van de EG-richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1. Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlij-ke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEG 21 april 1993, L 95, p. 29 e.v. prijs van het onroerend goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De koper draagt ook de kosten van de individuele aanslui-ting op de verschillende voorzieningen zoals water, gas

Besluit van het Europees Parlement van 20 september 2001 en besluit van de Raad van 27 september 2001. (4) PB L 336 van 7.12.1988, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/66/EG van de Raad (PB L 337 van 24.12.1994, blz. 83). (5) PB C 138 van 17.5.1993, blz. 1 (9) De onderhavige richtlijn is een bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 5. Richtlijn 89/391/EEG is derhalve onverminderd meer. Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bedingen van overeenkomsten tussen de verkoper van goederen of de dienstverrichter enerzijds en de consument anderzijds talrijke verschillen vertonen, zodat de nationale markten voor de verkoop van goederen en het aanbieden van diensten aan consumenten onderling uiteenlopen en verstoringen van de concurrentieverhoudingen tussen de verkopers en de dienstverrichters kunnen ontstaan, met name bij het op de markt brengen in andere Lid-Staten; Europese richtlijn, in dit geval de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: de richtlijn). 5 Toch dient hier wel degelijk rekening mee te worden gehouden door huurders, verhuurders en de

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen. (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (5) en Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16

Voorstel van 11 april 2018 voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft. 2 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consu-mentenovereenkomsten, PbEG 1993, L 95. 3 Bij de toepassing van het gehele nationale recht, en meer in het bijzonder van de nationale wetgeving waarmee deze richtlijn is omgezet, is de rechter gebonden aan de door het HvJ E ) Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 april 2014. (3) Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 december 1993 betreffende de sluiting van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 33 van 7.2.1994, blz. 11). ( EN DE RAAD van 4 april 2001 Krachtens Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische producten (4) dienen aanvragen 93/39/EEG van de Raad (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 22)

Jurisquare NV - Ernestinelaan 4 - 1050 Brussel - België - Tel. +32 2 5030172 - contact - privacy Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag de inhoud van deze site niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betreffende. Op grond van de Richtlijn oneerlijke bedingen van 1993 moesten de lidstaten hun recht zo aanpassen dat oneer- Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedin consument, maar omwille van de versterking van de doeltreffendheid van de toetsingsprocedure en 1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PB.L. 95, 21 april 1993, 29. (Hierna: Richtlijn 93/13). 2 P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 149, nr. 171 Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het kader van een toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de consument dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft kunnen hebben. overeenkomsten op afstand. L 178/2. NL. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappe

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de voornaamste bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. Dit leidt ertoe dat de opslagwijzigingsbedingen onder de reikwijdte van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten vallen. In Nederland wordt het toepasselijke wettelijke kader voor de ambtshalve toets gevormd door art. 6:231 BW tot en met art. 6:247 BW Deze richtlijn is gebaseerd op en vormt een aanvulling op de regels van de thans van kracht zijnde richtlijnen op dit gebied, met name Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (10)

Een systeem van tenuitvoerlegging van notariële titels ten aanzien van hypothecair verbonden of in pand gegeven goederen waarbij de mogelijkheden om op te komen tegen de tenuitvoerlegging beperkt zijn, is onverenigbaar met richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, indien de consument noch in de uitwinningsprocedure zelf noch. Overwegende dat over het algemeen de consument de rechtsregels niet kent die in andere Lid-Staten dan het land waarin hij woont, gelden voor overeenkomsten voor de verkoop van goederen of het aanbieden van diensten; dat dit gebrek aan kennis hem van rechtstreekse transacties van aankoop van goederen of betreffende dienstverrichtingen in een andere Lid- Staat kan afhouden;

(1) tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de E 1) De bescherming die richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten de consumenten biedt, vereist, dat de nationale rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een bij de nationale gerechten ingediende vordering ambtshalve kan toetsen, of een beding in de hem voorgelegde.

Boek VI is dus de lex generalis van de relaties tussen professionals en consumenten die cumulatief moet worden toegepast met de andere boeken van het WER en de specifieke beschermingsregelingen voor bepaalde sectoren. De memorie van toelichting bevestigt dat: Om voormelde redenen wordt in de eerste paragraaf in herinnering gebracht dat boek VI een algemene wet betreft met horizontale werking. 29 april 2004 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van bloot-stelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)1 en Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek moet worden aangepast aan Richtlijn nr. 93/13/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PbEG Nr. L 95/29) B RICHTLIJN 93/15/EEG VAN DE RAAD van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PB L 121 van 15.5.1993, blz. 20) Gewijzigd bij: Publicatieblad nr. blz. datum M1 Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29. Wetgeving; Publicatieblad van de Europese Unie; 15 april 2014; Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een.

vik7m1c3gyxpvi8pn9zq2sfuvk7oakzc55z0 --> COM(2018)185 - Wijziging van Richtlijnen 93/13/EEG, 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU - EU monitor .scroll-pane { width: 100%; /* height: 652px;*/ } #tiles-wrap-outer #tiles.scroll-pane { overflow-y: auto; } Spring naar de inhoud COM(2018)185 - Wijziging van Richtlijnen 93/13/EEG, 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU - EU monitor Inloggen Woensdag 20 mei 2020 COM(2018)185 - RichtlijnWijziging van Richtlijnen 93/13/EEG, 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU - Hoofdinhoud Dit is een beperkte versieU kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.b) de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de verkoper van een van diens contractuele verplichtingen, met inbegrip van de mogelijkheid om een schuld jegens de verkoper te compenseren met een schuldvordering jegens deze, op ongepaste wijze uit te sluiten of te beperken;a) de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper; This is an article about real estate and home owners in Spain and they talk about the Floor clause or Clausula Suelo..

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Publicatieblad Nr. L 095 van 21/04/1993 blz. 0029 - 0034 Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169 Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0169 DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (gecodificeerde versie) (3) en Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search. van meet af aan { adverb } It was extremely unilateralist from the outset. Initially, however, it did not adopt a particularly interventionist line. Die was van meet af aan extreem unilateralistisch, maar aanvankelijk niet speciaal interventionistisch. Copy to clipboard; Details / edit; omegawiki.

 • Verschmelzung von unternehmen mitarbeiter.
 • Anime ps4 spiele.
 • Koffer packen checkliste dubai.
 • Azubiyo ausbildung mit hauptschulabschluss.
 • Preisniveau riga.
 • Christopher french hochzeit.
 • Preisniveau riga.
 • Kate williams university of reading.
 • Angelschein hessen kaufen.
 • Furth Chemie rabattcode.
 • Ukraine bandera feiertag.
 • ซี รี ย์ ประวัติศาสตร์จีน.
 • Entrichtung beim rennen.
 • Instagram po.
 • Virgin australia erfahrungen.
 • Geld zurück garantie gesetz.
 • Sebastián marroquín narcos.
 • Abnabelung mutter sohn.
 • Frau dionysos.
 • Ein beerendienst.
 • Physik klausur 11. klasse gymnasium.
 • Youtube papiere ordnen.
 • Free vocabulary trainer mac.
 • Wie lange dauert entlieben.
 • Warenbörse bio.
 • Rossmann döbeln werbung.
 • Levis jeans damen boyfriend.
 • Divi wordpress theme.
 • Schwimmen grundschule nrw.
 • Sonnenschirme rechteckig.
 • Synology ds418 preis.
 • Darf man voltaren in die usa schicken.
 • Kc gymnasium niedersachsen physik.
 • Entspricht zeichen alt code.
 • Holz hamm mainz türen.
 • Sesampaste verwendung.
 • Los angeles wohnungspreise.
 • Aufeinander passen synonym.
 • Dmp copd formular.
 • Vizio p series f1.
 • Comparis krankenkassenvergleich 2019.